Professionele gebruikersovereenkomst

Welkom bij de online interface (hierna vermeld als 'site' of 'sites') van Advanced Bionics (AB). AB is de naam die we gebruiken als verwijzing naar ons gehele bedrijf, inclusief Advanced Bionics, Advanced Bionics LLC en haar aangesloten bedrijven en dochterondernemingen. Wanneer we de woorden 'we' of 'ons' gebruiken, bedoelen we AB.

De professionele gebruikersovereenkomst omvat alle vermelde richtlijnen of regels die van toepassing zijn op specifieke inhoud of services (zoals hieronder beschreven) en zoals regelmatig bijgewerkt door AB. Dit is een wettelijk bindende overeenkomst. Als u niet akkoord gaat met de professionele gebruikersovereenkomst, bent u niet gemachtigd de site te gebruiken.

 

1. Door de site te gebruiken:

(a) Bevestigt u dat u een gekwalificeerde audicien bent door uw gebruikersaccount voor audiciens bij ons te registreren, waarbij u uw officiële identiteit en adres opgeeft. Als u zich registreert via een persoonlijk of niet-professioneel e-mailadres krijgt u geen toegang tot patiëntgerelateerde gegevens zonder aanvullende verificatie.

(b) U stemt ermee in uw wachtwoord en overige door u gekozen identificatiegegevens voor uw gebruikersaccount vertrouwelijk te houden en uzelf volledig verantwoordelijk te stellen voor alle activiteiten die op uw account plaatsvinden.

(c) U stemt ermee in dat AB de enige eigenaar van de site is, inclusief de eigenaar van auteursrechten, database-rechten, octrooien, handelsmerken, handelsgeheimen, handelsnamen, logo's en overige gerelateerde intellectuele eigendomsrechten in elke vorm, evenals inhoud als teksten, beelden, afbeeldingen, logo's, geluidsfragmenten, video's en overige materialen die zijn opgenomen of worden weergegeven op de site.

(d) Deze site wordt u aangeboden 'op basis van beschikbaarheid', zonder enige garantie, expliciet noch impliciet.  Er worden, zonder beperking, geen garanties geboden ten aanzien van de geschiktheid, bruikbaarheid, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid of beschikbaarheid; geen garanties ten aanzien van titel of niet-inbreuk; en geen garanties ten aanzien van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.  Er wordt geen garantie geboden dat de site geen virus bevat, geen interferentie veroorzaakt of compatibel is met uw computer, apparaat of systeem.

(e) AB kan de ondersteuning voor de site op elk moment stopzetten en de professionele gebruikersovereenkomst naar AB's eigen goeddunken wijzigen.

 

2. Toegang tot de sites:

Voor het verkrijgen van toegang tot de site, is een geldig gebruikersaccount nodig.  Voor het verkrijgen van een geldig gebruikersaccount moet u zich op de site registreren en de benodigde gegevens invullen, waaronder een wachtwoord dat tijdens het registratieproces door u wordt gekozen. De login met wachtwoord is alleen bedoeld voor de aangegeven persoon, is niet overdraagbaar en mag niet worden gedeeld.

U gaat ermee akkoord dat u de verantwoordelijkheid draagt voor het geheimhouden van uw wachtwoord en voor de activiteiten die plaatsvinden als gevolg van het toestaan of in staat stellen van een andere persoon of entiteit om uw wachtwoord te gebruiken. U komt hierbij overeen AB onmiddellijk op de hoogte te stellen indien (i) u uw wachtwoord hebt verloren of deze is gestolen, (ii) u ontdekt dat er zonder uw toestemming gebruikgemaakt is van uw wachtwoord, of er op andere wijze inbreuk is gemaakt op de beveiliging van de sites, (iii) als u een login en wachtwoord ontvangt dat bestemd is voor een andere persoon (in dit geval is het u niet toegestaan deze inloggegevens te gebruiken), of (iv) als u niet langer werkzaam bent bij de instelling die u geregistreerd hebt.

AB is niet verantwoordelijk voor mogelijk verlies of schade die voortvloeit uit uw nalaten de bepalingen in deze sectie na te leven. Misbruik van uw inloggegevens, waaronder, maar niet beperkt tot, het ongeautoriseerd delen van uw login en wachtwoord, kunnen, naar eigen goeddunken van AB, leiden tot de opheffing van het wachtwoord van de gebruiker en andere maatregelen. AB heeft geen aansprakelijkheid jegens de gebruiker.

 

3. Bescherming van persoonsgegevens/privacybescherming:

(a) U moet voldoen aan de verordeningen inzake gegevensbescherming/privacy en klantenbescherming die op u van toepassing zijn.

(b) Indien u woonachtig bent in de Europese Economische Ruimte (EER) of producten en services verschaft aan consumenten in de EER, moet u voldoen aan de EU-richtlijn 95/46/EG inzake gegevensbescherming, en vanaf mei 2018 aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van de EU (EU AVG). 

(c) 'Persoonsgegevens' zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen, vaak de privé-contactgegevens van een persoon (woonadres, telefoonnummer, e-mail-adres), geboortedatum, kopie van het paspoort of andere identiteitsdocumenten, persoonlijk identificatienummer (bijv. BSN), bank-/creditcardgegevens, informatie betreffende de gezondheid, biometrische gegevens en genetische gegevens.

(d) Inzake de context van de site, bestaan de verzamelde persoonsgegevens voornamelijk uit de contactgegevens van de zorgverlener en gegevens van consumenten.  Wanneer u uw informatie opgeeft op de site, bent u de gegevensbeheerder van de verzamelde persoonsgegevens.   Wat betreft het onderhouden van de site is AB de IT-gegevensverwerker.

 

4. U bent, zonder beperkingen, verplicht om:

(a) De persoonsgegevens van consumenten en gebruikerscontent van consumenten als vertrouwelijke informatie te beschouwen;

(b) Te zorgen dat er geschikte technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen ter voorkoming van onwettig, ongeautoriseerd of incidenteel verlies, corruptie of bekendmaking van de persoonsgegevens van consumenten en gebruikerscontent van consumenten;

(c) Geen persoonsgegevens of gebruikerscontent van consumenten te verkopen, verspreiden, publiceren of anderszins bekend te maken of exploiteren, behalve in het kader van uw verantwoordelijkheden als audicien; 

(d) Wat betreft consumenten die hun rechten hebben uitgeoefend in overeenstemming met de wetgevingen inzake gegevensbescherming/privacywetten (toegang, wijziging en anderszins), hieraan te voldoen.

(e) In te stemmen met en AB en de Sonova Group volledig te vrijwaren jegens alle vormen van verlies en alle aansprakelijkheden die gepaard gaan met inbreuk door u op de EU AVG of overige gegevensbeschermings-/privacywetten, en inbreuken door u op beveiliging van persoonsgegevens.    

 

5. Uitschrijven:

U kunt op elk gewenst moment contact opnemen met AB om uw login en wachtwoord buiten werking te laten stellen. AB zal gehoor geven aan uw verzoek tot buitenwerkingstelling en uitschrijving. Het uitschrijven kan bereikt worden door een e-mail te sturen naar privacy@advancedbionics.com of te schrijven naar:    

Advanced Bionics

28515 Westinghouse Place

Valencia, CA 91355

Phone: (661) 362-1400

 

De gegevens die AB verkrijgt van gebruikers zullen uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met het privacybeleid van AB.

 

6. Aansprakelijkheidsbeperking:

U STEMT ERMEE IN DAT, VOOR ZOVER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING DIT TOESTAAT, ONGEACHT DE ACTIEMETHODE, WAARONDER MISBRUIK, AB EN DE SONOVA GROUP (ZELFS INDIEN GEÏNFORMEERD) NIET AANSPRAKELIJK KUNNEN WORDEN GESTELD DOOR U OF ENIGE ANDERE PARTIJ VOOR DIRECT OF INDIRECT VERLIES, KOSTEN OF AANSPRAKELIJKHEID IN DE BREEDSTE ZIN (GEZAMENLIJK 'VERLIES') IN VERBAND MET DE SOFTWARE. DE AANSPRAKELIJKHEID GELDT, ZONDER BEPERKING, NIET VOOR: (i) FOUTEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN IN DE SOFTWARE, SCHADELOOSSTELLING DOOR BEDRIJFSONDERBREKINGEN, VERLIES VAN KLANDIZIE EN GEDERFDE WINST, VERLIES VAN PROGRAMMA'S, KOSTEN VOOR HET VERVANGEN VAN APPARATUUR OF SOFTWARE, HET VERLIES VAN DOCUMENTEN, INFORMATIE OF GEGEVENS, REPUTATIE- EN GOODWILL-SCHADE, EN VERLIES IN DE BREEDSTE ZIN; (ii) ELKE VORM VAN INDIRECT, BIJZONDER, SPECIAAL, UITZONDERLIJK, PUNITIEF OF GEVOLGVERLIES.  IN RECHTSGEBIEDEN WAAR AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING TEN AANZIEN VAN BEPAALDE VORMEN VAN VERLIES VERBODEN IS, WORDT DE AANSPRAKELIJKHEID VAN SONOVA VERMINDERD NAAR HET MINIMAAL TOEGESTANE DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.    

 

7. Geldend recht en rechtsgebied:

Op deze professionele gebruikersovereenkomst wordt toezicht gehouden door de substantieve verordeningen van de wetgeving in Californië (VS) en beide partijen stemmen in met de onderwerping aan de exclusieve jurisdictie van de Superior Court van Californië.

 

Ingangsdatum: 15-05-2018