ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

1. AANVAARDING VAN DE VOORWAARDEN

Welkom op http://www.advancedbionics.com (de “Site”), een website aangeboden namens Advanced Bionics (“AB”).

AB is de naam die we gebruiken als verwijzing naar ons gehele bedrijf, inclusief Advanced Bionics, LLC en elk bedrijf onder haar toezicht, zoals haar aangesloten bedrijven en dochterondernemingen. Wanneer we de woorden “we” of “ons” gebruiken, bedoelen we AB.

De Algemene gebruiksvoorwaarden omvatten geplaatste richtlijnen of regels die van toepassing zijn op bepaalde Content of Services (zoals hieronder gedefinieerd) en die van tijd tot tijd worden bijgewerkt door AB. Ze worden gezamenlijk de “Algemene voorwaarden” genoemd en regelen het gebruik van de Site.

Door de Site te gebruiken:

(i) gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de Algemene voorwaarden;

(ii) verklaart en garandeert u ten minste dertien (13) jaar oud te zijn;

(iii) verklaart en garandeert u de wettelijke autoriteit te hebben om de Algemene voorwaarden te accepteren; en

(iv) gaat u ermee akkoord dat gebruik van de Site door een Beroepskracht in zijn/haar persoonlijke hoedanigheid is en niet als vertegenwoordiger of tussenpersoon van AB.

Dit is een wettelijk bindende overeenkomst. Als u niet akkoord gaat met de Algemene voorwaarden, bent u niet gemachtigd de Site te gebruiken.


2. MEDISCHE DISCLAIMERS

Veel van de informatie op de Site betreft producten en services van AB. De informatie op de Site is uitsluitend bedoeld als algemene educatieve informatie. De Site kan bepaalde content (waaronder, maar niet beperkt tot, documenten, foto's, video's, advertenties, marketingmateriaal, tekst, grafisch materiaal en afbeeldingen) en services aanbieden die AB zo nu en dan kan wijzigen of bijwerken (de “Content” en “Services”).

DEZE SITE BIEDT GEEN MEDISCH ADVIES. De Site biedt geen enkele vorm van medisch advies, professionele diensten of aanbevelingen. Beslissingen omtrent het soort gezondheidszorg en de medische diensten die de patiënt nodig heeft, dienen alleen te worden gemaakt door een arts of andere gelicentieerde zorgverlener. AB biedt geen medisch advies en de Site, Content en Services bieden geen diagnose of andere aanbeveling voor behandeling. Ze zijn geen vervanging voor een professioneel oordeel van een zorgverlener bij de diagnose en behandeling van een persoon. Negeer nooit medisch advies en stel het inwinnen van dergelijk advies nooit uit vanwege iets dat u op de Site gelezen heeft. Raadpleeg altijd een arts of andere gekwalificeerde zorgverlener als u vragen heeft over een medische kwestie. GEBRUIK DE SITE NIET VOOR MEDISCHE NOODHULP. BEL IN NOODGEVALLEN 112, HET NUMMER VAN UW PLAATSELIJKE NOODHULP OF UW EIGEN ARTS.

Niets op deze Site is bedoeld als

(i) medisch advies of hulp,

(ii) medische hulpverlening, inclusief maar niet beperkt tot psychiatrie, psychologie, psychotherapie of het bieden van een zorgdiagnose of behandeling,

(iii) het aangaan van een arts-patiënt- of klinische relatie, of

(iv) steun, aanbeveling of sponsoring van producten of services van derden door AB of haar dochterondernemingen, tussenpersonen, werknemers, consultants of serviceleveranciers.


3. TOEGANG TOT DE SITE

Voor toegang tot delen van deze Site is een door AB geleverde login met wachtwoord nodig. Voor het verkrijgen van een wachtwoord moet u zich op de Site registreren en de in het registratieproces benodigde gegevens invullen. U krijgt dan een login met wachtwoord. De login met wachtwoord is alleen bedoeld voor de aangegeven persoon en is niet overdraagbaar. Bij uw eerste gebruik van de Site zal u na het inloggen verzocht worden uw wachtwoord te wijzigen.

U gaat ermee akkoord dat u de verantwoordelijkheid draagt voor het geheimhouden van uw wachtwoord en voor de activiteiten die plaatsvinden als gevolg van het toestaan of in staat stellen van een ander persoon of entiteit om uw wachtwoord te gebruiken. U komt hierbij overeen AB onmiddellijk, via één van de in Sectie 6 vermelde manieren, op de hoogte te stellen indien

(i) u uw wachtwoord heeft verloren of deze is gestolen,

(ii) u ontdekt dat er zonder uw toestemming gebruikgemaakt is van uw wachtwoord, of er op andere wijze inbreuk is gemaakt op de beveiliging van de Site, of

(iii) als u een login en wachtwoord ontvangt dat bestemd is voor een andere persoon (in dit geval is het u niet toegestaan deze inloggegevens te gebruiken).

AB is niet verantwoordelijk voor mogelijk verlies of schade dat voortvloeit uit uw nalaten de bepalingen in deze Sectie na te leven. Misbruik van uw inloggegevens, waaronder, maar niet beperkt tot, het ongeautoriseerd delen van uw login en wachtwoord, kunnen, naar het uitsluitende oordeel van AB, leiden tot de opheffing van het wachtwoord van de gebruiker en andere maatregelen. AB heeft geen aansprakelijkheid jegens de gebruiker.


4. CONTENT EN SERVICES

De mogelijkheid Content te plaatsen in de vorm van tekst of visuele media, zorgt ervoor dat gebruikers, voor ieders belang, ideeën en informatie kunnen uitwisselen. AB kan en zal geen toezicht houden op het materiaal dat wordt geplaatst of verzonden door of tussen gebruikers. Wanneer u ervoor kiest deel te nemen aan activiteiten omtrent het delen van informatie, wordt u aangeraden hierbij uw beste inzicht te gebruiken en dient u zich te houden aan de onderstaande richtlijnen. Deze Site is openbaar toegankelijk. U dient geen informatie op deze Site te plaatsen die u als vertrouwelijk beschouwt. U dient alleen informatie te openbaren via de Site nadat u het Privacybeleid heeft bekeken en u hiermee akkoord gaat. AB is niet verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van Content die door gebruikers via de Site wordt aangeboden. AB behoudt zich het recht voor Content op ieder moment en om elke reden te kunnen verplaatsen, verwijderen of bewerken. Ingeval er op deze Site Content verschijnt die om enige reden ongeschikt is om weer te geven, worden gebruikers aangemoedigd contact op te nemen met AB, in overeenstemming met Sectie 6, om het verwijderen van dergelijke informatie te verzoeken.

Door informatie op de Site te plaatsen gaat u ermee akkoord dat u volledig aansprakelijk bent voor de Content die u inzendt, waarnaar u een link plaatst, of die u op enige andere wijze upload op de Site, en vrijwaart u AB hierbij van enige aansprakelijkheid die betrekking heeft op uw gebruik van de Site. U geeft AB hierbij ook het wereldwijde, permanente, onherroepelijke, royalty-vrije en volledige betaalde, overdraagbare (inclusief het recht op sublicentiëring) recht om alle copyright-, publiciteits- en morele rechten uit te oefenen met betrekking tot alle originele Content die u aanbiedt.


5. OPT-OUTMOGELIJKHEDEN

U kunt contact opnemen met AB om uw login en wachtwoord buiten werking te laten stellen. AB zal gehoor geven aan uw verzoek tot buitenwerkingstelling en opting-out. U kunt een opt-out aanvragen via e-mail of via de post, door een gebruik te maken van de adressen vermeld in Sectie 6.

De gegevens die AB van haar gebruikers verkrijgt, zullen uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met de Privacybeleid van AB.


6. CONTACT INFORMATIE

WERELDWIJD HOOFDKANTOOR

Advanced Bionics, LLC
28515 Westinghouse Place
Valencia, CA 91355 USA

Gratis telefoonnummer : 877.829.0026; 661.362.1400; Fax : 661.362.1503
Teksttelefoon : 800.678.3575

Email: CustomerService@advancedbionics.com

Maandag tot vrijdag, 5:00 uur tot 17:00 uur Pacific Standard Time


7. ONGEOORLOOFD GEDRAG

U bent verantwoordelijk voor alle Content die u upload, plaatst, e-mailt of op andere wijze via de Site verzendt. Tevens bent u verantwoordelijk voor het respecteren van alle rechten van AB en derden met betrekking tot Content die op de Site wordt weergegeven en komt u overeen geen Content te downloaden, e-mailen, of op andere wijze te verzenden indien dit de rechten van AB of derden schendt. U komt overeen dat u de Site uitsluitend zult gebruiken voor uw eigen, persoonlijke behoeften. U verklaart hierbij de Site, Content of Services niet te gebruiken voor:

 • het leveren van commerciële diensten aan derden;
 • het uploaden, e-mailen, of op andere wijze verzenden van Content waarmee u een patent, handelsmerk, handelsgeheim, copyrightrecht of ander intellectueel eigendomsrecht, privacyrecht of publiciteitsrecht van een persoon of entiteit schendt. Door het uploaden, plaatsen, e-mailen of op andere wijze verzenden van Content verklaart en garandeert u dat u gerechtigd bent en dergelijke handeling met betrekking tot de Content uit te voeren;
 • het uploaden, plaatsen, e-mailen of op andere wijze verzenden van Content die illegaal, schadelijk, bedreigend, beledigend, kwetsend, onrechtmatig, vulgair, onfatsoenlijk, haatdragend, lasterlijk, pornografisch, seksueel van aard, privacyschendend of discriminerend op basis van ras, etniciteit of een andere reden is, of die om enige andere reden aanstootgevend is;
 • het u uitgeven voor een andere persoon of entiteit, waaronder, maar niet beperkt tot, een vertegenwoordiger van AB of haar officers, directeuren, werknemers of tussenpersonen, het aan een andere persoon of entiteit vals of onjuist vertegenwoordigen van uw verbondenheid met AB, het vervalsen van kopjes of op andere wijze de herkenningsmarkeringen zo manipuleren dat zij de oorsprong verbergen van Content die op of via de Site of Services verzonden is;
 • het uploaden, plaatsen, e-mailen of op andere wijze verzenden van ongewenste en ongeautoriseerde advertenties en promotiemateriaal waaronder, maar niet beperkt tot, het introduceren of voortzetten van "Spam", "Ongewenste e-mails", kettingbrieven, of andere mogelijk ongewenste vorm van ongevraagde communicatie;
 • een doel of op een manier die plaatselijke, regionale of nationale wet- en regelgeving schendt, of in strijd is met de wet- en regelgeving van een buitenlandse overheid, waaronder, maar niet beperkt tot het lastigvallen of bedreigen van AB of andere gebruikers;
 • het verzamelen of opslaan van persoonlijke gegevens die betrekking hebben op derden, tenzij hiervoor in de Algemene voorwaarden toestemming is gegeven en zelfs wanneer dit het dat geval is, uitsluitend met het doel wettige communicatie te leveren die redelijkerwijs door dergelijke derden voorzien kan worden;
 • het opzettelijk, direct of indirect, verstoren of knoeien met de Site of Services op een wijze die een mogelijk fysiek, negatief effect heeft op AB of een derden, waaronder, maar niet beperkt tot, het uitvoeren van handelingen die een onredelijk of niet in verhouding staand grote last op onze infrastructuur uitoefenen of die het functioneren van de systemen van AB, de Content of de Services verstoren;
 • het uploaden, plaatsen, e-mailen of op andere wijze verzenden van materiaal dat softwarevirussen bevat, of dat andere codes, bestanden of programma's bevat die zijn ontworpen of bekend staan om het onbruikbaar maken, onderbreken of beperken van de functionaliteit van computerhardware, computersoftware of apparatuur of voorzieningen voor telecommunicatie;
 • het zonder toestemming uploaden, plaatsen, e-mailen of op een andere wijze verzenden van materiaal dat persoonlijke of privégegevens bevat die betrekking hebben op derden, waaronder, maar niet beperkt tot, telefoonnummers of adressen, creditcardgegevens, visitekaartjes, bankrekeningnummers, burgerservicenummers, wachtwoorden of andere soortgelijke informatie;
 • het vermelden van de specifieke commerciële namen van natuurlijke producten die u gebruikt. U mag verwijzen naar ingrediënten en de dosis, maar, in overeenstemming met de regelgeving die op natuurlijke producten, voedingssupplementen en alternatieve therapieën van toepassing is, is het verboden om specifieke productnamen te vermelden; of 
 • het plaatsen van beoordelingen of meningen over een arts of ziekenhuis.

 


8. NALEVING VAN WETTEN; HIPAA

U mag de Site niet gebruiken voor een doel of op een manier die plaatselijke, regionale, nationale of internationale wet- en regelgeving overtreedt, waaronder, maar niet beperkt tot,

(i) het plaatsen van beschermde gezondheidsgegevens die u onrechtmatig gebruikt of openbaart volgens de Amerikaanse Health Information Portability and Accountability Act van 1996, inclusief, maar niet beperkt, tot de implementatieregels (“HIPAA”), of andere van toepassing zijnde nationale wet- en regelgeving;

(ii) het doen van beweringen ten aanzien van een product, dienst of behandeling die zouden kunnen worden aangemerkt als consumentenoplichting of valse of misleidende beweringen; en,

(iii) het schenden van de verboden ten aanzien van het verhandelen of adverteren van medische apparatuur, medicijnen of andere medische behandelingen die niet zijn goedgekeurd door AB. U gaat ermee akkoord dat u, in zoverre als vereist en/of toepasselijk is, verantwoordelijk bent voor het verkrijgen van autorisaties, geïnformeerde toestemming, goedkeuringen van instellingen of privacybeschermingsautoriteiten en/of andere benodigde toestemming (gezamenlijk "Patiëntentoestemming") alvorens u de beschermde gezondheidsgegevens op de Site plaatst en u gaat ermee akkoord dat u, op verzoek van AB, de geanonimiseerde kopieën van de Patiëntentoestemming aan AB zal tonen. Door het plaatsen van beschermde gezondheidsgegevens op deze Site, verklaart en garandeert u dat u de relevante Patiëntentoestemming heeft verkregen en u hiervan een kopie heeft, in overeenstemming met HIPAA en nationale wetgeving, en dat u hiermee toestemming heeft de informatie te openbaren, kopiëren en verspreiden via alle typen media en u de beschermde gezondheidsgegevens kunt gebruiken en openbaren zoals vermeld in de Algemene voorwaarden en het Privacybeleid.

U gaat ermee akkoord dat AB de beschermde gezondheidsgegevens op alle rechtmatige wijzen mag gebruiken en dat AB de beschermde gezondheidsinformatie niet aan u zal retourneren nadat u ze heeft verzonden, tenzij dit wettelijk verplicht is. In zoverre als vereist is, heeft u de geïnformeerde patiënten geïnformeerd dat de beschermde gezondheidsgegevens niet geretourneerd en/of verwijderd zullen worden en dat ze in overeenstemming met deze Algemene gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid gebruikt en geopenbaard kunnen worden.


9. GARANTIEDISCLAIMER

HET GEBRUIK VAN DE SITE EN SERVICES IS UITSLUITEND OP EIGEN RISICO. DE SITE EN SERVICES WORDEN GELEVERD "ZOALS ZE ZIJN" EN "OP BASIS VAN BESCHIKBAARHEID". AB DOET HIERBIJ UITDRUKKELIJK AFSTAND VAN ELKE VORM VAN GARANTIE TEN AANZIEN VAN DE SITE EN DE CONTENT EN SERVICES, EXPLICIET OF IMPLICIET, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, GEÏMPLICEERDE GARANTIES TEN AANZIEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. AB DOET HIERBIJ UITDRUKKELIJK AFSTAND VAN ALLE AANSPRAKELIJKHEID TEN AANZIEN VAN HET HANDELEN VAN GEBRUIKERS VAN DE SITE. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN WORDT DE UITSLUITING VAN GEÏMPLICEERDE GARANTIES NIET AANVAARD, WAARDOOR DE BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN. AB GEEFT GEEN GARANTIES DAT DE SITE, CONTENT EN SERVICES ZULLEN VOLDOEN AAN UW EISEN, NOCH DAT DEZE ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG, BIJGEWERKT, JUIST, VOLLEDIG OF FOUTLOOS ZIJN, OF DAT DE RESULTATEN DIE VERKREGEN KUNNEN WORDEN DOOR HET GEBRUIK VAN DE SITE, CONTENT OF SERVICES JUIST OF BETROUWBAAR ZIJN. U BEGRIJPT EN ERKENT DAT DE ENIGE EN UITSLUITENDE REMEDIE MET BETREKKING TOT EEN DEFECT VAN OF ONTEVREDENHEID OVER DE SITE, CONTENT OF SERVICES BESTAAT UIT HET BEËINDIGEN VAN UW GEBRUIK VAN DE SITE OF SERVICES. U HEEFT MOGELIJK AANVULLENDE RECHTEN DIE VAN LAND TOT LAND OF BINNEN DE NATIONALE RECHTSGEBIEDEN KUNNEN VARIËREN.


10. AANSPRAKELIJKHEIDS-UITSLUITINGEN EN -BEPERKINGEN

U BEGRIJPT EN GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT AB NIET AANSPRAKELIJK IS JEGENS U OF EEN ANDERE PERSOON VOOR VERLIES, LETSEL, AANSPRAKEN, VERPLICHTINGEN OF ENIGE VORM VAN SCHADE (WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, INDIRECTE, INCIDENTIELE, BIJZONDERE, MORELE, BESTRAFFENDE EN/OF VOORTVLOEIDEN SCHADE, PERSOONLIJK LETSEL/DOOD DOOR SCHULD, WINSTDERVING, OF SCHADE ALS GEVOLG VAN VERLOREN GEGEVENS OF BEDRIJFSONDERBREKING ZELFS NIET INDIEN AB OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN HET MOGELIJKE ONTSTAAN VAN DERGELIJKE SCHADE ALS GEVOLG VAN, ONTSTAAN UIT OF OP ENIGE WIJZE VERBONDEN MET:

(A) OMISSIES OF FOUTEN OP DE WEBSITE EN IN DE CONTENT, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, TECHNISCHE ONJUISTHEDEN EN TYPEFOUTEN, VERTRAGINGEN, STORINGEN, ONDERBREKINGEN OF CORRUPTIE VAN GEGEVENS OF ANDERE INFORMATIE DIE IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DE SITE IS VERZONDEN,

(B) WEBSITES VAN DERDEN OF CONTENT DAARVAN WAAROP DIRECT OF INDIRECT TOEGANG KAN WORDEN VERKREGEN VIA LINKS OP DEZE SITE, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT FOUTEN OF OMISSIES DAAROP,

(C) DE ONBESCHIKBAARHEID VAN DE SITE OF EEN GEDEELTE DAARVAN, OF DE KOSTEN OF AANSCHAF VAN VERVANGENDE SITES OF SERVICES DIE VOORTVLOEIEN UIT VERKREGEN GEGEVENS, INFORMATIE OF SERVICES OF UIT GEGEVENS, INFORMATIE OF SERVICES DIE NIET VERKREGEN KONDEN WORDEN,

(D) UW GEBRUIK VAN DEZE SITE,

(E) UW GEBRUIK VAN APPARATUUR OF SOFTWARE IN VERBAND MET UW GEBRUIK VAN DEZE SITE,

(F) GEMAAKTE DIAGNOSES OF AANGEGANE BEHANDELINGEN NAAR AANLEIDING VAN HET BEKIJKEN VAN DE OP DEZE SITE BESCHIKBARE INFORMATIE OF UW VERTROUWEN IN DE SITE, (G) VIRUSSEN DIE UW COMPUTERAPPARATUUR EN ANDERE EIGENDOMMEN KUNNEN BESMETTEN EN NAAR AANLEIDING VAN UW GEBRUIK VAN DE SITE ZIJN ONTSTAAN, OF

(H) ANDERE ZAKEN VOORTVLOEIEND UIT UW GEBRUIK VAN DE SITE.


11. FOTO'S EN VISUELE CONTENT

U begrijpt dat u de mogelijkheid geboden kan worden om door de Site afbeeldingen of video's te uploaden, plaatsen of verzenden aan andere gebruikers (gezamenlijk, "Visuele Content"). U verleent AB het recht om copyright te vestigen op de Visuele Content en deze op elke wijze te licentiëren, publiceren, uitzenden, tonen, reproduceren en verspreiden (en u heeft alle benodigde rechten van derden om AB deze rechten te verlenen). U begrijpt dat u geen royalty's of overige vergoedingen zal ontvangen voor het toestaan aan AB om de Visuele Content te gebruiken. U verleent AB en andere gebruikers het absolute recht en toestemming (en u heeft alle benodigde rechten van derden om AB en andere gebruikers deze rechten en toestemming te verlenen) om de Visuele Content of reproducties of fragmenten daarvan, met of zonder namen, te gebruiken, opnieuw te gebruiken, te publiceren en opnieuw te publiceren, op elk moment, via alle typen media en ongeacht het doel, waaronder, maar niet beperkt tot, marketingdoeleinden en het plaatsen op andere websites. U begrijpt ook dat u en mogelijke derden geen copyrightrechten of andere rechten hebben ten aanzien de Visuele Content wanneer deze door AB of andere gebruikers van de Site gebruikt wordt. Hierbij vrijwaart en ontslaat u AB en andere gebruikers van en stelt u ze schadeloos tegen alle aanspraken en eisen, waaronder, maar niet beperkt tot, aanspraken omtrent schendingen van copyright, laster en inbreuk op de privacy of op het publiciteitsrecht, die ontstaan naar aanleiding van of met betrekking tot het gebruik van de Visuele Content.
U verklaart en garandeert dat de Patiëntentoestemming en documentatie vermeld in Sectie 8 in lijn is met de voorwaarden van deze Sectie 11 en genoeg informatie bevatten waardoor het mogelijk is voor u om de voorwaarden van deze Sectie 11 te aanvaarden.


12. CONTENT DISCLAIMER

U gaat ermee akkoord dat alle Content en Services die ten aanzien van deze Site aangeboden worden, de verantwoordelijkheid zijn van de persoon of entiteit die deze Content aanbiedt. U begrijpt en erkent dat AB geen verantwoordelijkheid aanneemt voor het controleren of beoordelen van Content die als onderdeel van de Site wordt aangeboden. AB behoudt zich het recht voor, maar niet de verplichting, om, naar haar uitsluitend oordeel, Content die op de Site beschikbaar is te weigeren, controleren of verwijderen. AB doet uitdrukkelijk afstand van alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid jegens gebruikers of andere personen of entiteiten voor het uitvoeren of niet-uitvoeren van een Content-beoordeling.

DE CONTENT OP DE SITE IS MOGELIJK NIET GESCHIKT OF TOEREIKEND VOOR UW GEBRUIK, AND U DIENT ALLE CONTENT TE VERIFIËREN ALVORENS U EROP VERTROUWT.

 


13. INTELLECTUEEL EIGENDOM

Niets hierin is te interpreteren als het verlenen, door implicatie, uitsluiting of op andere wijze, van een licentie of recht krachtens copyright, een patent, een handelsmerk of een andere eigendomsbelang van AB of derden.

 

Copyright

De Content is eigendom van AB en derden en wordt beschermd door de Amerikaanse Copyright Act van 1976, en de wijzigingen daarop, en door de copyrightwetgeving van andere landen. Bepaalde materialen worden met toestemming van hun respectievelijke eigenaren gebruikt. Het is niet toegestaan de Content van de Site op enige wijze te kopiëren, reproduceren, uploaden, plaatsen, verzenden, verspreiden of opnieuw uit te geven zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van AB, met de uitzondering dat, onder behoud van uw naleving van de Algemene voorwaarden, AB u toestemming verleent één kopie van de Content te bekijken of downloaden, mits u alle meldingen ten aanzien van copyright, handelsmerken en andere eigendomsrechten intact laat. Wijziging of gebruik van de Content voor enige ander doel is een schending van de rechten van AB of derden.

 

Handelsmerken

De namen die wij op deze Site gebruiken voor onze producten en diensten zijn eveneens ons eigendom en zijn beschermd krachtens Amerikaanse en internationale wetgeving omtrent handelsmerken. Indien er ® vermeld staat na een naam op de Site, wijst dit erop dat het handelsmerk in de Verenigde Staten is geregistreerd. Indien er ™ vermeld staat na een naam op de Site, wijst dit erop dat het een handelsmerk is waarvoor AB aanspraak maakt op bescherming onder Amerikaanse en internationale wetgeving omtrent handelsmerken. Alle handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren. U komt overeen de handelsmerken niet te gebruiken of weer te geven zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van AB of de eigenaar van het betreffende merk.

Xylex® is een geregistreerd handelsmerk van General Electric Company.

Skinit® is een geregistreerd handelsmerk van Skinit, Inc.

Velcro® is een geregistreerd handelsmerk van Velcro Industries B.V. LLC.

 


14. LINKS
15. SCHADELOOSSTELLING

Tegen een goede en waardevolle tegenprestatie, waarvan u de ontvangst en toereikendheid hierbij erkent, en, in het bijzonder, zonder de algemeenheid van het voorgaande op enige wijze te beperken, verklaart u hierbij AB en haar respectievelijke officers, directeuren, aandeelhouders, werknemers en tussenpersonen, en de aangesloten bedrijven te vrijwaren en permanent te ontslaan van alle rechtsvorderingen, redenen tot rechtsvordering, rechtsgedingen, schulden, verplichtingen, kosten, obligaties, overeenkomsten, contracten, garanties, aanspraken en eisen die u had, nu heeft of in de toekomst kan of zal hebben of die als gevolg van of op enige andere wijze ontstaan uit een grond, zaak of ding dat tot heden bestaan heeft en dat vanwege welke reden dan ook voortkomt uit uw gebruik van de Site of uw schending van deze Algemene voorwaarden.

U verklaart AB en haar aangesloten bedrijven en al haar officers, directeuren, werknemers en tussenpersonen te vrijwaren van en schadeloos te stellen tegen alle aanspraken, eisen, rechtsvorderingen en verliezen, verplichtingen, schade, kosten, betalingen en uitgaven, waaronder redelijke juridische kosten en uitgaven van derden die mogelijkerwijs, direct of indirect, kunnen ontstaan uit uw gebruik van de Site, waaronder, maar niet beperkt tot

(a) onrechtmatig gebruik van de Site, en/of

(b) gebruik van de Site op een wijze die in strijd is met de Algemene voorwaarden.


16. TOEPASBAAR RECHT EN LOCATIE

Gebruikers en AB komen overeen dat op deze Overeenkomst en op de relatie tussen en onder de gebruikers en AB de wetgeving van de staat Californië, Verenigde Staten, van toepassing is, ongeacht tegenstrijdige wetten en bepalingen, en dat mogelijke conflicten tussen of onder gebruikers en AB uitsluitend beslecht zullen worden door de staatsgerechtshoven of federale gerechthoven in Los Angeles, Californië, Verenigde Staten.

 


17. WIJZIGINGEN

AB is gerechtigd de Algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Indien er wijzigingen gemaakt worden, zal AB de herziene Algemene voorwaarden op de Site plaatsen. AB behoudt zich het recht voor om aanvullingen op of wijzigingen aan de Site aan te brengen of de Site of uw gebruik hiervan op enig moment en zonder enige aansprakelijkheid stop te zetten. AB behoudt zich het recht voor op enige moment en zonder voorafgaande berichtgeving aan een ieder toegang tot de Site, Content en/of Services te verlenen of weigeren.


18. DIVERSEN

De Algemene gebruiksvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen en onder gebruikers en AB met betrekking tot het de Site. Door uitsluitend gebruik te maken van de Site kan er geen vertegenwoordiging, joint venture, werkgever-werknemer- of arts-patiëntverhouding tussen een gebruiker en AB ontstaan. De Algemene voorwaarden zijn tevens bindend voor uw opvolgers, cessionarissen, erfgenamen en executeuren. Indien een bepaling van deze Algemene voorwaarden ongeldig wordt bevonden door een bevoegd gerechtshof zal de ongeldigheid van een dergelijke bepaling geen effect hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden, die volledig rechtsgeldig en van kracht zullen blijven. Het nalaten van AB om een recht of bepaling uit de Algemene voorwaarden uit te oefenen of uit te voeren, betekent niet dat er afstand gedaan wordt van een dergelijke bepaling of voorwaarde. Aanspraken of rechtsvorderingen die ontstaan uit of betrekking hebben op de Site of de Algemene voorwaarden moeten binnen één jaar na het ontstaan van de aanspraak of de reden tot rechtsvordering worden ingediend. De titels van de secties van deze Algemene voorwaarden dienen enkel voor het gemak en hebben geen effect op de inhoudelijke betekenis van deze Overeenkomst.

UW GEBRUIK VAN DE SITE DUIDT AAN DAT U DE VOORGAANDE ALGEMENE VOORWAARDEN AANVAARD. INDIEN U DE ALGEMENE VOORWAARDEN NIET AANVAARD, DIENT U GEEN GEBRUIK TE MAKEN VAN DE SITE.